Foment de la Rumba Catalana
Participació>Socis/sòcies

Socis/sòcies

Els socis i les sòcies de FORCAT són membres de ple dret de l’associació i, com a tals, poden assistir, participar i decidir en les assemblees, impulsar projectes, formar part de les comissions i ocupar càrrecs de responsabilitat a la Junta Directiva. Els únics requisits per integrar-se a FORCAT com a soci o sòcia són el pagament d’una quota anual de 40 euros* i la demostració de la pròpia vinculació al món de la rumba catalana, en la vessant que sigui, per mitjà de l’aval de dos socis o sòcies. D’això darrer en queden exemptes aquelles persones que varen participar al Primer Simpòsium Nacional de la Rumba Catalana celebrat el 4 de desembre de 2008 al Centre Artesà Tradicionàrius i/o que varen forma part de la Plataforma per la Rumba Catalana constituïda llavors.

* La quota anual es cobra al mes de gener, de manera que si hom s’integra com a soci o sòcia a partir del juliol la quota es redueix a 20 euros aquell any. També existeix la possibilitat de fraccionar la quota en dos pagaments de 20 euros, que es cobren al gener i al juliol, o en quatre pagaments de 10 euros corresponents als mesos de gener, abril, juliol i octubre.

Per a trametre la vostra sol·licitud de soci/sòcia, ompliu el següent formulari i envieu-lo per correu electrònic a l’adreça secretaria_a@forcat.org o per correu ordinari a Associació Foment de la Rumba Catalana (FORCAT), Secretaria de FORCAT, Centre Artesà Tradicionàrius, Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona.

 

INSCRIPCIÓ DE SOCIS I SÒCIES

Nom:
Cognoms:
Motiu/renom:
DNI:
Data de naixement:
Adreça convencional:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica (e-mail):
Telèfon:
Relació amb la rumba
(banda, associació, activitat, motiu...):
Socis o sòcies avaladores (mínim 2)*:
* No cal que presentin avals les persones que varen participar sl Primer Simpòsium Nacional de la Rumba Catalana celebrat el 4 de desembre de 2008 al Centre Artesà Tradicionàrius i/o que varen forma part de la Plataforma per la Rumba Catalana constituïda llavors.

Quota anual:
Fraccionament:
Forma de pagament:

*En cas d'optar pel pagament de la quota mitjançant un ingrés, feu-lo al número de compte de l'Associació Foment de la Rumba Catalana 2081-0388-38-0000027818 (Caixa Penedès), especificant el vostre nom i cognoms
Número de compte (en cas de domiciliació):
Entitat Oficina Control Compte
       
De conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), FORCAT us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer, amb la finalitat exclusiva de guardar una relació dels membres de l'entitat i proporcionar-los informació relativa a l'entitat i les seves activitats.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a l'associació FORCAT al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona o al correu electrònic secretaria_a@forcat.org.

Tanmateix aprofitem per informar-vos que aquestes dades seran tractades també amb la finalitat de proporcionar-vos informació (a través de correu postal, correu electrònic o SMS) del vostre interès en l'àmbit de la rumba catalana.
Si no voleu rebre informació provinent de l'AGAUR marqueu la casella habilitada a tal efecte.
No autoritzo l'enviament d'informació per part de FORCAT

 Per veure la llista actual de socis i sòcies de FORCAT, cliqueu aquí.

 

 

Socis/sòcies | Col·laboradors/simpatitzants | Membres adherits
Diada de la Rumba
Print24
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'Àlex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com