Foment de la Rumba Catalana
Participació>Simpatitzants/col•laboradors

Simpatitzants/col·laboradors

Els simpatitzants i col·laboradors de FORCAT són persones vinculades a l’entitat que gaudeixen de certs avantatges i reben informació puntual i actualitzada sobre les activitats de l’associació i d’altres esdeveniments vinculats a la rumba catalana. A més a més, poden assistir com a convidats amb veu però sense vot a l’Assemblea General de l’entitat, així com vehicular les seves propostes a través dels socis i sòcies o de la Junta Directiva. Els simpatitzants i col·laboradors també podran col·laborar econòmicament amb FORCAT fent donacions puntuals i periòdiques.

Per a trametre la vostra sol·licitud de simpatitzant/col·laborador, ompliu el següent formulari i envieu-lo per correu electrònic a l’adreça membres@forcat.org o per correu ordinari a Associació Foment de la Rumba Catalana (FORCAT), Secretaria de FORCAT, Centre Artesà Tradicionàrius, Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona.

 

INSCRIPCIÓ DE SIMPATITZANTS I COL·LABORADORS/ES

Nom:
Cognoms:
Motiu/renom:
DNI:
Data de naixement:
Adreça convencional:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica (e-mail):
Telèfon:

Aportació econòmica voluntària (anual):
Forma de pagament:

*En cas d'optar pel pagament de la quota mitjançant un ingrés, feu-lo al número de compte de l'Associació Foment de la Rumba Catalana 2081-0388-38-0000027818 (Caixa Penedès), especificant el vostre nom i cognoms
Número de compte (en cas de domiciliació):
Entitat Oficina Control Compte
       
De conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), FORCAT us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer, amb la finalitat exclusiva de guardar una relació dels membres de l'entitat i proporcionar-los informació relativa a l'entitat i les seves activitats.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a l'associació FORCAT al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona o al correu electrònic membres@forcat.org.

Tanmateix aprofitem per informar-vos que aquestes dades seran tractades també amb la finalitat de proporcionar-vos informació (a través de correu postal, correu electrònic o SMS) del vostre interès en l'àmbit de la rumba catalana.
Si no voleu rebre informació provinent de l'AGAUR marqueu la casella habilitada a tal efecte.
No autoritzo l'enviament d'informació per part de FORCAT
Per veure la llista actual de simpatitzants i col·laboradors de FORCAT, cliqueu aquí.

 

 

Socis/sòcies | Col·laboradors/simpatitzants | Membres adherits
Diada de la Rumba
Print24
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'Àlex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com