Foment de la Rumba Catalana
Participació>Membres adherits

Membres adherits

Qualsevol col·lectiu, entitat, conjunt musical o persona jurídica vinculada al món de la rumba catalana pot adherir-se al projecte de FORCAT. Els membres adherits podran assistir amb veu però sense vot a les reunions de l’Assemblea General de l’associació, participar de la mateixa manera en els grups de treball i fer ús del nom i la imatge de l’associació en les seves actuacions, actes públics i publicacions de tot tipus, fent constar que en són membres adherits i que hi donen suport, alhora que reben també el suport de l’associació. L’únic requisit per a esdevenir membre adherit de FORCAT és el pagament d’una quota anual de 20 euros, de la qual queden exempts aquells col·lectius, entitats, conjunts musicals o persones jurídiques que tinguin algun dels seus membres associat a FORCAT.


Per a trametre la vostra sol·licitud de membre adherit, ompliu el següent formulari i envieu-lo per correu electrònic a l’adreça membres@forcat.org o per correu ordinari a Associació Foment de la Rumba Catalana (FORCAT), Secretaria de FORCAT, Centre Artesà Tradicionàrius, Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona.

 

INSCRIPCIÓ DE MEMBRES ADHERITS

Nom de l'entitat:
NIF:
Raó Social:
Adreça convencional:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica (e-mail):
Telèfon:
Lloc web:
Persona de contacte:

Quota anual:
* Queden exempts de la quota aquells col·lectius, entitats, conjunts musicals o persones jurídiques que tinguin algun dels seus membres associat a FORCAT.

Forma de pagament:

*En cas d'optar pel pagament de la quota mitjançant un ingrés, feu-lo al número de compte de l'Associació Foment de la Rumba Catalana 2081-0388-38-0000027818 (Caixa Penedès), especificant el vostre nom i cognoms
Número de compte (en cas de domiciliació):
Entitat Oficina Control Compte
       
De conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), FORCAT us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer, amb la finalitat exclusiva de guardar una relació dels membres de l'entitat i proporcionar-los informació relativa a l'entitat i les seves activitats.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a l'associació FORCAT al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona o al correu electrònic membres@forcat.org.

Tanmateix aprofitem per informar-vos que aquestes dades seran tractades també amb la finalitat de proporcionar-vos informació (a través de correu postal, correu electrònic o SMS) del vostre interès en l'àmbit de la rumba catalana.
Si no voleu rebre informació provinent de l'AGAUR marqueu la casella habilitada a tal efecte.
No autoritzo l'enviament d'informació per part de FORCAT

 Per veure la llista actual de membres adherits a FORCAT, cliqueu aquí.

 

 

Socis/sòcies | Col·laboradors/simpatitzants | Membres adherits
Diada de la Rumba
Print24
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'Àlex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com